Genel Özellikler

 Sivil Savunma Hizmetlerinde Gösteri ve Sergilerde Otoyol ve demiryolu sahas›nda Boru hatt› döfleme sahas›nda ALT 4200 D Mobil Ayd›nlatma Kulesi, kullan›m kolayl›¤› ile ihtiyaç duydu¤unuz her alanda yan›n›zda... fiantiyelerde BOYUTLAR Boy - Römork ile :3950 mm Genifllik - Römork ile :1280 mm Aksa Jeneratör Sanayi A.fi Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneflli - ‹stanbul T: 0212 478 66 66 (pbx) F: 0212 657 55 16 e-mail: aksa@aksa.com.tr www.aksa.com.tr 14.09.2009 Yükseklik :1810 mm Genifllik teleskopik ayaklar aç›k durumda : 1900 mm. ÖZELL‹KLER • 7 metre teleskopik direk • Portatif, kompak dizeljeneratör • Elektrik startl› dizel motor • Sessiz çal›flma • Tek kifli ile kurma ve çal›flt›rma • 3 Halojen veya Metal Halide lamba, her biri 1000 watt • Demonte edilebilen jeneratör grubu JENERATÖR GRUBU • Hava so¤utmal›, dizel motor, 3000 dev/dk. • Elektrik startl› • Sessiz, kabinli • Jeneratör ç›k›fl prizi • De¤iflebilen kuru tip elemanl› hava filtresi • 12 Volt kurflun asitli akü • Jeneratör çal›flt›rma paneli • Tek fazl›, 230 V, 50 Hz alternatör • 4,2 kW sürekli güçte jeneratör D‹REK • 3 bölümden oluflan ve 7 metreye yükselebilen galvanizli direk • Manuel vinç sistemi • Tek kifli ile kurma ve çal›flt›rma • Dire¤i dikme ve yükseltme için çift vinç sistemi PROJEKTÖRLER • Her biri 1000 Watt 3 adet Metal Halide lamba, • Korozyon olmayan, alüminyum gövde • Ya¤›fla ve rutubete karfl› koruyucu cam ve conta , IP 65 s›n›f› KAB‹N • Ses Yal›t›ml›, kompak kabin • 12 saat çal›flma kapasiteli yak›t tank› RÖMORK • Tek dingil (torsiyon) • 50 mm halka tip çeki oku • 13” lastikler (175 / 70 R13) • Korozyona karfl› boyal› flase • Krikolu, avare tekerlekli çeki oku • ‹ki tarafta , yanlara do¤ru aç›labilen, katlan›r, teleskopik sabitleme ayaklar›